MSP430G2332IPW20R 最新的价格行情MSP430G2332IPW20R现货库存MSP430G2332IPW20R原装正品 2018-08-19 05:37:44 


更多>>库存,价格

MSP430G2332IPW20R

产品型号
厂商
描述
库存数
起订数量价格
购买
16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU
  • 1¥12.084
  • 10¥10.225
  • 100¥8.223
  • 1000¥5.935
16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU
  • 1¥12.084
  • 10¥10.225
  • 100¥8.223
  • 1000¥5.935
更多...